BDAR
Privatumo politika

Fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti

Programos tikslas

Programos tikslas – parengti specialistą, turintį naujausių moksliniais tyrimai grįstų pedagoginių, psichologinių bei fizinio aktyvumo srities žinių ir gebantį jų pagrindu kurti bei įgyvendinti bendruomenių sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą skatinančias programas.

Uždaviniai

 1. Susipažinti su naujausiomis pedagoginėmis ir psichologinėmis teorijomis ir metodikomis ir ugdytis gebėjimą vadovaujantis jomis spręsti nepakankamo vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo problemas.
 2. Išanalizuoti teorinius vaikų ir suaugusiųjų sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo aspektus bei ugdyti gebėjimą rengti bei įgyvendinti individualias fizinio aktyvumo programas.
 3. Susipažinti su sveikatos stiprinimo bei fizinio aktyvumo strategijomis ir jų pagrindu kurti ir įgyvendinti individualias ir bendruomenių sveikatos stiprinimo programas.
 4. Planuoti savo tolesnį ugdymąsi, numatyti asmeninės ir profesinės karjeros viziją, prisitaikyti prie naujų situacijų, nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.

 

Turinys

Studijų dalyko pavadinimas Iš viso val. Savarankiško darbo val. Paskaitos Pratybos / Konsultacijos
Profesinė kalba 80 50 6 24
Anatomija ir fiziologija 133 88 30 15
Sporto psichologija 133 88 30 15
Fizinės būklės tyrimai 133 88 30 15
Traumų prevencija ir reabilitacija 133 88 30 15
Vaikų sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas 133 88 30 15
Suaugusiųjų sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas 133 88 30 15
Sporto treniruotės teorija ir didaktika 133 88 30 15
Turizmo ir sporto organizacijų valdymas 133 88 30 15
Mityba ir sportas 133 88 30 15
Praktika 123 123    
Iš viso: 1400 965 276 159

Mokymo metodai

 • Tradicinė paskaita
 • Problemomis grįstas mokymas
 • Atvejo analizė (atvejo studijos)
 • Diskusija
 • Realių gyvenimiškų situacijų (projektų) modeliavimas
 • Pratybos
 • Literatūros analizė
 • Mokslinio straipsnio analizė
 • Idėjų (minčių) žemėlapio sudarymas
 • Seminarai
 • Darbas grupėse

 

Įgyjamos kompetencijos

Kvalifikacijos Pagrindinės kompetencijos
Fizinio aktyvumo specialistas
 1. Bendrauti žodžiu ir raštu valstybine ir (arba) užsienio kalba (-omis), naudotis komunikaciniais ir informacinių technologijų šaltiniais.
 2. Bendrauti ir bendradarbiauti kolektyve ir su sportuojančiais asmenimis, atsižvelgiant į etinį, etninį, socialinį ir kultūrinį darbo kontekstą.
 3. Išmanyti praktikos kodeksą, etiką, nacionalinius standartus ir gaires.
 4. Savarankiškai planuoti ir vykdyti grupės ar asmens veiklas, pasirinkti novatoriškas fizinio aktyvumo ir sveikatingumo technologijų, organizavimo ir metodines priemones.
 5. Sudaryti saugią ir efektyvią fizinio aktyvumo programą įvairaus amžiaus bei sveikatos būklės žmonėms.
 6. Atlikti fizinės būklės vertinimus, siekiant nustatyti sportuojančio asmens tinkamumo ir įgūdžių lygį, bendradarbiaujant su sveikatingumo specialistu (arba nukreipiant pas sveikatingumo specialistą), pratimų fiziologu ar pasitelkiant sveikatingumo specialistą, jei to reikia.
 7. Analizuoti informaciją apie atskirus sportuojančius asmenis, įvertinti sportuojančių asmenų įgūdžius ir gebėjimus bei nustatyti bet kokią specifinę riziką, susijusią su treniravimosi procesu, ir prireikus, nukreipti sportuojančius asmenis pas kitos srities specialistą.
 8. Nustatyti, suderinti ir apžvelgti trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus, kad būtų užtikrintas fizinio aktyvumo programų veiksmingumas (arba nukreipti pas sveikatingumo specialistą, pratimų fiziologą ar pasitelkiant sveikatos specialistą, jei to reikia).
 9. Sudaryti įvairias fizinio aktyvumo pratybų programas pagal klientų poreikius laikantis fizinio aktyvumo pratybų programų rengimo principų.
 10. Pateikti sportuojantiems asmenims tikslią ir pagrindinę informaciją apie mitybos principus ir svorio valdymą, nurodant dietologą (mitybos specialistą), jei to reikia.
 11. Sukurti ir taikyti strategijas, skatinančias žmones prisijungti ir vykdyti fizinio aktyvumo programas.
 12. Suprasti, kaip dabartinės technologijos gali padėti motyvuoti žmones laikytis fizinio aktyvumo gairių ir dalyvauti struktūrizuotuose fizinio aktyvumo programose.
 13. Motyvuoti žmones fiziniam aktyvumui, nustatyti jų poreikius, konsultuoti sveikos gyvensenos klausimais.
 14. Taikyti įvairius sveikatos ugdymo metodus bei saugias, efektyvias ir moksliniais tyrimais grįstas sveikatos stiprinimo technologijas, skatinant bendruomenių sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.
 15. Vykdyti masinius fizinio aktyvumo renginius.
 16. Rengti neformalaus ugdymo fizinio aktyvumo programas visuomenei.
 17. Sukurti verslo planą (projektą) aktyvaus laisvalaikio plėtrai.
 18. Demonstruoti nuolat atnaujintas, profesijos pagrindą sudarančias, bazines žinias ir išlavintus mokymosi įgūdžius. 

Įgytų kompetancijų įvertinimo būdai

 • Individualus darbas
 • Grupinis darbas
 • Koliokviumas
 • Pratybų atsiskaitymas
 • Praktikos ataskaita
 • Projektas
 • Žodinis iliustruotas pranešimas
 • Stendinis iliustruotas pranešimas
 • Egzaminas

 

Bendra informacija

Nuo 2019-01 -01 įsigalioja Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas. Pagal jį išsilavinimo keičiasi reikalavimai asmenims, teikiantiems sporto specialisto paslaugas (žr. III skyrius „Kūno kultūros ir sporto specialistai“).

Pagal šio įstatymo straipsnio „Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas“ 7 ir 13 punktus:

 1. Asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, turi teisę dirbti kūno kultūros ar sporto specialistais ar teikti kūno kultūros ar sporto specialistų paslaugas iki šių leidimų galiojimo pabaigos.
 2. Asmenys, įgiję kūno kultūros ar sporto specialisto statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo, tačiau neatitinkantys šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Kūno kultūros ir sporto įstatymo kūno kultūros ir sporto specialistams keliamų reikalavimų, turi teisę dirbti kūno kultūros ar sporto specialistais ar teikti kūno kultūros ar sporto specialistų paslaugas iki 2023 m. rugsėjo 1 dienos.

Pagal  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą
DĖL MOKYMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SPECIALISTU ARBA FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO INSTRUKTORIUMI, ORGANIZAVIMO IR ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
numatytos tokios mokymų trukmės:
Aukšto meistriškumo sporto specialisto kompetencijoms įgyti  – 1,5 metų apimtis – 1 400 val.
Fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti  – 1,5 metų apimtis – 1 400 val.
Aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus kompetencijoms įgyti  – 1 metai, apimtis – 1 000 val.
Fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti  – 1 metai, apimtis – 1 000 val.

 1. 19. Baigus mokymus įgytos kompetencijos tobulinamos kas 5 metus:
  19.1. Aukšto meistriškumo sporto specialistui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  19.2. Fizinio aktyvumo sporto specialistui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  19.3. Aukšto meistriškumo sporto instruktoriui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
  19.4. Fizinio aktyvumo instruktoriui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus.