BDAR
Privatumo politika

Atestaciniai renginiai

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

Pasikeitus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašui, ŠIUOS KURSUS PRIVALO IŠKLAUSYTI mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas

Trukmė: 60 akad. val. (32 akad.val. – teorija, 16 akad.val. – praktinis darbas, 12 akad.val. – savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, vadovai, pavaduotojai ugdymui ir kiti mokytojai
Programos anotacija: Specialiųjų ugdymosi poreikių ir inkliuzinio ugdymo sampratos. Teisės aktai, reglamentuojantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymą. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės, jų charakteristikos, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas, lygmenys. Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimas ir įvertinimas. Specialiosios mokymo priemonės, ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės, jų parinkimo kriterijai, taikymo ugdymosi procese galimybės. Savarankiško darbo parengimas ir pristatymas
Kaina vienam dalyviui: 90 €
Vyks susidarius grupei

Registracija

Lietuvių kalbos kultūra

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa

Trukmė: 40 val. (22 val. – teorija, 18 val. – savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Besiatestuojantys pedagogai
Programos anotacija: Suteikti žinių apie valstybinės kalbos įstatymą bei švietimo politiką šioje srityje. Supažindinti su oratorinio meno ir bendravimo pagrindais. Diegti taisyklingos kalbos įgūdžius. Išmokyti taisyklingai reikšti mintis, analizuoti ir kurti įvairaus žanro tekstus.
Kaina vienam dalyviui: 70 €
Vyks susidarius grupei

Registruotis

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymas

Trukmė: 80 val., nuotoliniu būdu
Tikslinė grupė: Besiatestuojantys pedagogai
Programos anotacija: Įvadas į nuotolinį mokymosi kursą. Kompiuteris. Tekstų tvarkymas. Internetas ir elektroninis paštas. Informacinės technologijos visuomenėje.
IKT taikymas ugdymui. Mokymosi objektai, jų paieška ir naudojimas. IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas.  Inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai. IKT taikymas bendrajam ugdymui. Savarankiško darbo pristatymas.
Kaina vienam dalyviui: 90 €
Vyks susidarius grupei

Registruotis