BDAR
Privatumo politika

Kvalifikaciją suteikiantys kursai

Priešmokyklinio ugdymo programa

(ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams)

Trukmė: 40 akad. val.   (30 akad. val. – auditorinis darbas,  10 akad. val. – savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, ketinantys dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Programos anotacija: LT ir ES teisiniai dokumentai, reglamentuojantys priešmokyklinį ugdymą. Psichosocialinė, kognityvinė priešmokyklinio amžiaus vaikų raida. Vaiko pažinimas (individualių ir specialiųjų vaiko poreikių pažinimas). Priešmokyklinio ugdymo individualizavimas. Esminiai Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos aspektai. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo dermė. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonės ir jų panaudojimo galimybės. Priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninės kompetencijos ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos planavimas ir organizavimas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrųjų kompetencijų (mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, verslumo integruotas ugdymas(is)) ugdymas. Ugdymo proceso dalyvių sąveika, užtikrinanti atsakingą požiūrį į vaiką, jo ugdymą(si) ir veiksmingą švietimo pagalbos teikimą. Savarankiško darbo užduotys. Ugdymo ir ugdymosi aplinkų kūrimas. Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, brandumas mokyklai. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) būdai ir metodai.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei

Registruotis

Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) programa mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas

Trukmė: 40 akad. val. (30 akad. val. – auditorinis darbas, 10 akad. val.– savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojai, ketinantys dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas
Programos anotacija: Pagrindiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dokumentai ir meninis ugdymas. Vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sunkumų, pedagoginio poveikio galimybes. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų psichofizinės, socialinės ir kognityvinės raidos ypatumai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninių gebėjimų (dailės, muzikos, šokio, teatro) raida ir raiška, jų ugdymo ypatumai: planavimas, metodai, būdai, turinio integralumas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išskirtinių meninių (dailės, muzikos, šokio, teatro) gebėjimų atpažinimas ir tobulinimas. Veiksmai, skatinantys vaikų kūrybiškumo ugdymą. Meninės raiškos integravimo į kitas ugdomąsias veiklas galimybės. Netradicinių ugdymo priemonių, gamtinės medžiagos panaudojimas skatinant ir aktyvinant meninę raišką. Emociškai palankios ir meniškai estetiškai vertingos aplinkos kūrimas. Savarankiško darbo užduotis: suplanuoti, pravesti, užfiksuoti ir pristatyti meninio ugdymo veiklą.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei

Registruotis

Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) programa mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas

Trukmė: 40 akad. val. (30 akad. val. – auditorinis darbas, 10 akad. val.– savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojai, ketinantys dirbti pagal pradinio ugdymo programas
Programos anotacija: Pradinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai: pradinio ugdymo programos aprašas, bendrosios programos, Pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, meninis ugdymas. Pradinių klasių mokinių socialinės, kognityvinės, psichofizinės raidos ir mokymosi ypatumai. Pradinių klasių mokinių meninių (dailės, muzikos, šokio ir teatro) gebėjimų raida ir jų ugdymo(si) ypatumai. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių meninių gebėjimų (dailės, muzikos, šokio, teatro) raida ir raiška, jų ugdymo ypatumai. Meninio ugdymo dalykų ugdymo proceso planavimas, integralumas su kitų mokomųjų dalykų turiniu, mokymo ir mokymosi strategijos pradinėse klasėse. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo meninio ugdymo procese galimybės.  Mokymo ir mokymosi aplinkos kūrimas. Meninio ugdymo dalykų pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumai pradinėje mokykloje. Savarankiško darbo užduotis: suplanuoti, pravesti, užfiksuoti ir pristatyti meninio ugdymo (dailės, muziko, šokio ar teatro) pamoką.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei

Registruotis

Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) programa mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas

Trukmė: 40 akad. val. (30 akad. val. – auditorinis darbas, 10 akad. val.– savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) mokytojai, ketinantys dirbti pagal pradinio ugdymo programą
Programos anotacija: Dokumentai, tyrimai ir kt., deklaruojantys kalbų pasirinkimą ir kokybišką mokymąsi. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbinės, kognityvinės, psichologinės ir socialinės raidos ypatumai, mokant(is) užsienio kalbų. Ugdymo proceso planavimas pradinio ugdymo pakopoje įgyvendinant bendrojoje programoje numatytus ugdymo tikslus. Užsienio kalbų mokymo(si) strategijos pradinėse klasėse. Metodų apžvalga ir taikymo pavyzdžių. Mokymo(si) priemonių parinkimas ir kūrimas. Mokymo(si) aplinkos kūrimas. Mokomųjų priemonių ir veiklų pritaikymas individualiam darbui ir / ar specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems. IKT naudojimas mokinių gebėjimų ugdymui ir profesiniam mokytojo tobulėjimui. Pedagogų bendradarbiavimas ir integruoto ugdymo specifika pradiniame. Užsienio kalbos gebėjimų (pažangos ir pasiekimų) vertinimas ir įsivertinimas pradiniame. Dalijimasis praktine patirtimi. Savarankiško darbo (mokymo priemonės ir pamokos plano) pristatymas grupėje. Refleksija. Patobulintų kompetencijų įsivertinimas.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei

Registruotis

Lietuvių kalbos (valstybinės) programa mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programas

Trukmė: 40 akad. val. (30 akad. val. – auditorinis darbas, 10 akad. val.– savarankiškas darbas)
Tikslinė grupė: Lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojai, ketinantys dirbti pagal pradinio ugdymo programą
Programos anotacija: Pagrindinės Europos Tarybos ir Lietuvos švietimo strateginės kalbų politikos nuostatos. Pradinių klasių mokinių mokymo ir mokymosi ypatumai, atsižvelgiant į jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kognityvinę ir psichosocialinę raidą. Pradinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų – pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano ir lietuvių (valstybinės) kalbos pradinio ugdymo bendrosios programos – tikslų įgyvendinimas. Ugdymo(si) proceso planavimas. Kalbos mokymo ir mokymosi strategijos pradinėse klasėse. Į kompetencijų ugdymą orientuotos užduotys. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas pradinio ugdymo procese. Inkliuzinio ugdymo organizavimo ypatumai. IKT panaudojimo galimybės mokant(is) lietuvių valstybinės kalbos pradinėse klasėse. Mokymo(si) aplinkos kūrimas. Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. Bendradarbiavimo su pedagogų bendruomene, šeima galimybės ir plėtra, padedant pradinių klasių mokiniams mokytis lietuvių (valstybinės) kalbos. Baigiamasis savarankiškas darbas „Į kompetencijų ugdymą orientuotų užduočių aplankas su mokinių atliktomis užduotimis ir jų vertinimu“.
Kaina vienam dalyviui: 120 €
Vyks susidarius grupei

Registruotis